Regulamin konkursu "Lato w EC1"

REGULAMIN KONKURSU
„Lato w EC1”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44, administrator fanpage’a „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. Sponsorem głównym konkursu jest Good Taste Production Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska 59, 60-17 Poznań.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Lato w EC1” oraz zasady jego przebiegu.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
 4. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora w dniach 18 czerwca - 18 lipca 2021, począwszy od godziny 11.00 dn. 18 czerwca, skończywszy o godzinie 12.00 dn. 18 lipca.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani z nim współprowadzony. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia ewentualnej nagrody.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 7. Konkurs finansowany jest ze środków Organizatora.
 8. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Ewentualne dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać kierując zapytanie do Organizatora: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, adres e-mail: dmk@ec1lodz.pl.

§ 2

Słownik pojęć

 1. Fanpage – strona „EC1 Łódź – Miasto Kultury”  w serwisie Facebook, dostępna pod adresem https://www.facebook.com/EC1LodzMiastoKultury
 2. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs.
 3. Zgłoszenie konkursowe – list elektroniczny (e-mail) przesłany przez Uczestnika Konkursu na adres: dmk@ec1lodz.pl, zawierający Pracę konkursową lub link do niej. W przypadku plików o rozmiarach uniemożliwiających ich przesłanie drogą mailową, należy przesłać link do pracy zamieszczonej na serwerze.
 4. Praca konkursowa – zdjęcie lub grafika, będące rozwinięciem tematu Konkursu „Lato w EC1”.

§3

Zasady konkursu

 1. W ramach Konkursu w dniu 18 czerwca o godz. 11.00 rano na fanpage’u Organizatora zostanie opublikowany post konkursowy zawierający zaproszenie do przesyłania prac konkursowych.
 2. Każdy uczestnik konkursu może wysłać  dowolną ilość prac konkursowych.
 3. Praca konkursowa jest oryginalnym dziełem Uczestnika Konkursu i nie była przesłana wcześniej na inny konkurs.
 4. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni trzech laureatów przyznając im pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 6. Z laureatami konkursu organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty mailowej, na adres, z którego wysłane zostanie zgłoszenie.
 7. W Konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora, w szczególności pracowników biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członków najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 4

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy o łącznej wartości 923 zł złotych brutto. Zestawy przypisane są poszczególnym miejscom:
  1. Miejsce I: dwa bilety na koncert sanah, który odbędzie się w EC1 w dniu 7 sierpnia 2021 roku w ramach cyklu organizowanego przez Sponsora głównego, dwa bilety na koncert Nosowskiej, który odbędzie się w EC1 w dniu 6 sierpnia 2021 roku w ramach cyklu organizowanego przez Sponsora głównego, dwa vouchery do Centrum Nauki i Techniki EC1, dwa vouchery do Planetarium EC1 oraz kubek i torbę Centrum Nauki i Techniki EC1. Wartość zestawu wynosi 479 złotych brutto.
  2. Miejsce II: dwa bilety na koncert sanah, który odbędzie się w EC1 w dniu 7 sierpnia 2021 roku w EC1 w ramach cyklu organizowanego przez Sponsora głównego, dwa vouchery do Centrum Nauki i Techniki EC1, dwa vouchery do Planetarium EC1 oraz kubek i torbę Centrum Nauki i Techniki EC1. Wartość zestawu wynosi 301 złotych brutto.
  3. Miejsce III: dwa vouchery do Centrum Nauki i Techniki EC1, dwa vouchery do Planetarium EC1 oraz kubek i torbę Centrum Nauki i Techniki EC1. Wartość zestawu wynosi 143 złotych brutto.
 2. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny oraz listem elektronicznym (e-mail) do dnia 31 lipca 2021.
 3. Prawdziwość podanych danych: czyli imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail Użytkownika jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie.

 

§ 5

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Użytkownik, poprzez dokonanie zgłoszenia udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet; 
  4. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia lub pseudonimu Użytkownika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora i Sponsora głównego, a także na stronie internetowej EC1 oraz stronie Sponsora głównego oraz mediach społecznościowych,
  5. wykorzystywanie Utworów w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Sponsora głównego.
 2. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, na jej zasadach i w jej zakresie Organizator nabywa również prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie wszelkiego rodzaju opracowaniami Pracy Konkursowej.
 3. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznacznie ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich przysługujących mu do Pracy Konkursowej, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych, a w szczególności z prawa do podpisywania Pracy Konkursowej swoimi oznaczeniami lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności Pracy Konkursowej.
 4. W Konkursie nie biorą udziału i zostaną odrzucone przez Organizatora Prace Konkursowe, które:
  1. zawierają treści niezgodne z prawem,
  2. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne lub propagujące przemoc,
  3. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie,
  4. zostały dokonane przez Uczestnika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych bez zgody jego przedstawiciela ustawowego na jego udział w Konkursie,
  5. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 6

Postepowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać droga elektroniczną na adres e-mail: dmk@ec1lodz.pl lub listem poleconym na adres Organizatora
  w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz roszczenie.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
 3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się:

- wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;

- zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku, w którym Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu nie będą mogły zostać wydane, w szczególności w przypadku odwołania, któregoś z koncertów organizowanych przez Sponsora głównego Konkursu.
 2. Organizator Konkursu w ramach nałożonych na niego obowiązków informacyjnych przekazuje klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie od dnia 18.06.2021 r. do dnia 18.07.2021 r.

 

 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1.  

My „EC1 Łódź – Miasto Kultury” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1.  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Radeckiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres: ido@ec1lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.          Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu „Lato w EC1” na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]).

 1.  

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Adres do korespondencji
 4.  

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

- urzędom skarbowym,

- sądom,

- biegłemu rewidentowi wykonującemu audyt i sprawozdanie finansowe dla Administratora,

 

 1.  

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1.  

Twoje dane pozyskane w celu udziału w Konkursie i przyznania w nim nagrody przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu udziału w konkursie.

 1.  

Przysługuje Ci:

 1.  

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)    prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)    ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f)     prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1.  

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem wydania nagrody, w przypadku jej wygrania.

 

Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)